codelli
codelli

PRAVILNIK O EVIDENTIRANJU IN OCENJEVANJU STARODOBNIH VOZIL

(sprejet na Upravnem odboru dne  10.12.2004)

1.      SPLOŠNO
  1.1.   NAMEN
  1.2.   DEFINICIJA STARODOBNEGA VOZILA

2.      EVIDENTIRANJE, KATEGORIZACIJA IN OCENJEVANJE STARODOBNIKOV
  2.1.   POSTOPEK EVIDENTIRANJA
  2.2.   KATEGOTIJE
  2.3.   POSTOPEK OCENJEVANJA VOZIL

3.      TEHNIČNI KOMISARJI IN TEHNIČNA KOMISA

4.      IZKAZNICA O STARODOBNEM VOZILU IN HOMOLOGACIJSKA TABLICA

5.      PRIHODKI

6.      PRITOŽBE

7.      PRILOGE

8.      VELJAVNOST

 1. S P L O Š N O

 

1.1.  NAMEN

a) Evidentiranje starodobnih vozil (v nadaljevanje starodobnik)  v okviru Zveze SVS, pomeni voditi podatke o starodobnikih kot predmetih tehniške dediščine, z namenom:

 1. izdelave statističnih podatkov o vozilih in članih društev ter jih uporabiti za doseganje ciljev članstva, v pogajanjih z državnimi organi in drugimi organizacijami (urejanje stroškov zavarovanja, cestnine, registracije …);
 2. izdelave registra vozil Zveze SVS;                               
 3. informacijskega sredstva za potrebe društev in Zveze SVS;                  
 4. objektivnega ovrednotenja vozil društev in Zveze SVS (število, starost, pomen v nacionalnem in mednarodnem prostoru);        
 5. kot pogoj za kategorizacijo in ocenjevanje kakovosti strarodobnika.

 

b) Kategorizacija in ocenjevanje starodobnikov, ki ima naslednji namen:

 1. ohranjanje in vzdrževanje vozil v voznem stanju, v duhu prvobitnosti – stanju v katerem ga je izdelovalec predal v uporabo (upoštevajo se tudi dovoljeni in možni dodatki iz časa vozila);
 2. identifikacijo istovetnosti vozila in potrditev izpolnjevanja kriterijev starodobnika;
 3. na osnovi kategorizacije, uveljavljati ugodnosti, ki gredo posamezni kategoriji starodobnikov.

 

1.2.  DEFINICIJA STARODOBNEGA VOZILA

Po definiciji mednarodne zveze starodobnih vozil FIVA (Tehnični pravilnik , točka 1.2.) je starodobno vozilo:

»Varovano zgodovinsko vozilo« mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot 25 leti, ohranjeno in vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju in za katerega skrbi oseba ali organizacija zaradi njegovega zgodovinskega in tehniškega pomena, ga pa ne uporablja za vsakodnevni prevoz.

Kot vozilo, ki se ne uporablja za vsakodnevni prevoz, se razume tisti starodobnik, katerega lastnik uporablja v ljubiteljske namene. Za vsakodnevne prevoze pa  sam poseduje drugo registrirano (sodobno) vozilo.

Vozila starosti do 30 let dokazujejo status starodobnika z najmanj dvakratno udeležbo na prireditvah po koledarju SVS ali z več kot letnim članstvom lastnika v enem od društev članov SVS.

 1. EVIDENCA, KATEGORIZACIJA IN OCENJEVANJE VOZIL

 

2.1. EVIDENCA – register  vozil

a)      društva člani Zveze SVS, morajo voditi register vozil, ki so v lasti članov ali društva. Evidenca starodobnikov in njihovih lastnikov se vodi na osnovi evidenčnega lista (priloga A) in v elektronski obliki..Podatke o lastniku starodobnika in vozilu samem, izpolni lastnik.  Z lastnoročnim podpisom potrdi verodostojnost podatkov in soglaša, da se podatki zbirajo in vodijo za namene navedene v poglavju 1.1.;

b)     društvo najmanj 1 krat mesečno dostavi evidenčni list,  tretjinsko fotografijo vozila (pogled spredaj in z boka) velikosti 9x13 in računalniško obliko podatkov, na sedež Zveze SVS;

c)      evidenca starodobnikov v okviru Zveze SVS se izvaja na osnovi podatkov dostavljenih s strani društev, pri čemer so podatki zaupne narave. Javno se smejo objaviti samo statistični podatki ob spoštovanju Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatke se vodi pod enakimi pogoji tudi v elektronski  bazi podatkov;

d)     za starodobnike, ki jim je izdana Izkaznica Zveze SVS ali FIVA se vodi tudi številka izkaznice in njej pripadajoči podatki.

 

2.2. KATEGORIZACIJA STARODOBNIKOV

Starodobnike se glede na njihovo ohranjenost, vzdrževanost, originalnost in istovetnost razvršča na osnovi ocene stanja v naslednje kategorije:

 

- KATEGORIJA »A« - 1

Vozilo katero izpolnjuje pogoje definicije starodobnega vozila in doseže po opravljenem točkovanju po Tabeli za ocenjevanje ter pridobitev Izkaznice Zveze SVS (priloga B pravilnika):

 

od  81 do 100 točk

 

- KATEGORIJA »B« - 2

Vozilo katero izpolnjuje pogoje definicije starodobnega vozila in doseže po opravljenem točkovanju po Tabeli za ocenjevanje ter pridobitev Izkaznice Zveze SVS:

od  46 do 80 točk

- kategorija  »c« - 3

V kategorijo C se razporedi starodobnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje glede ohranjenosti in namena uporabe:

a)      ohranjenost in vzdrževanost v zgodovinskem stanju tako, da so osnovni sklopi vozila: šasija in ali karoserija, pogonski sklop in  podvozje istega tipa vozila, kakor ga je načrtoval proizvajalec in sicer v takem stanju, ki zagotavlja opraviti tehnični pregled vozila in tudi nadaljnje restavriranje ali konzerviranje vozila v težnji k popolnejšemu stanju vozila v duhu približevanja prvobitnemu stanju;

b)     za ohranjenost in vzdrževanost v zgodovinskem stanju se šteje tudi stanje sklopov s tč. a) , ki so različnega porekla zaradi namenske, tehnično neoporečne predelave ali preureditve vozila v smislu posamično predelanega ali preurejenega vozila, (npr. tekmovalno vozilo, predelano vozilo za posebne namene ali posamično izdelano vozilo), ki ima s tem posebno tehniško vrednost zaradi pričevanja individualne kreativnosti in morda tudi zgodovinsko vrednost zaradi osebe, ki je ta poseg izvedla ali zgodovinsko zanimivih oziroma pomembnih dejavnosti, pri katerih je bilo vozilo udeleženo;

c)      se ne uporablja za vsakodnevni prevoz.

 

Oziroma vozilo, ki izpolnjuje pogoje definicije starodobnega vozila in doseže pri ocenjevanju po Tabeli za ocenjevanje ter pridobitev Izkaznice Zveze SVS:

 

od 30 do 45 točk

 

2.3. OCENJEVANJE STARODOBNIKA ZA PRIDOBITEV IZKAZNICE

a)      član društva, ki je član Zveze SVS, lahko zaprosi za pričetek postopka ocenjevanja svojega starodobnika, praviloma v lastnem društvu. Vlogo je možno vložiti samo na enem mestu in jo v času trajanja postopka ni možno ponoviti.  Potrebno dokumentacijo, priloga A in B ali C, pridobi od osebe, ki je v društvu zadolžena za organizacijo ocenjevanja in komuniciranje z Zvezo SVS (praviloma naj bo to eden od komisarjev v društvu ali oseba, ki obvlada vnos podatkov v računalnik). Popolno in v celoti izpolnjeno ter lastnoročno podpisano dokumentacijo:

-        priloge A in B ali C tega pravilnika,

-        2 x enaki fotografiji 9x13, s tretinskim pogledom (istočasno spredaj in z boka) vozila z nevtralnim ozadjem,

-        fotokopijo prometnega dovoljenja starodobnega in sodobnega vozila,

-        literaturo o vozilu (navodilo o uporabi, tehnični podatki, knjige ali revije s članki o vozilu)

-        dokazila o udeležbi na prireditvah Zveze SVS (potrdilo o plačani pristojbini za prireditev, potrdilo organizatorja o udeležbi) ali članstva v društvu članu SVS (članska izkaznica in dokazilo o plačanih članarinah), v skladu z točko 1.2. tega pravilnika,  

predloži lastnik odgovorni osebi v društvu, ki organizira čas in kraj, ko Tehnični komisar (v nadaljevanju TK) izvede ocenjevanje ob prisotnosti lastnika. Ocenjevanje mora biti organizirano najmanj 1 krat mesečno.

b)     TK na osnovi predložene dokumentacije ogleda vozilo, opravi točkovanje in določi kategorijo katero je starodobnik dosegel v skladu s Tabelo za točkovanje Zveze SVS. Za pridobitev največ kategorije C je možno točkovanje na podlagi priloge A, brez uporabe Tabel …(prilog B,C). V primeru, da je dokumentacija nepopolna ali nepopolno izpolnjena TK zavrne vlogo v dopolnitev;

c)      po zaključenem ocenjevanju mora TK  kompletno dokumentacijo nemudoma predati odgovorni osebi v društvo, ki jo dopolni z elektronskim zapisom evidenčnega lista-prijave (podatki priloge A izpolnjeni v tabeli Excel »Podatki za Izkaz_vzorec), dokazilom o vplačanem sorazmernem deležu pristojbine na žiro račun Zveze (v skladu s Cenikom) ter  skupaj pošlje Tehnični komisiji Zveze (to velja tudi za primere negativne ocenitve za katere se ne bo izdala izkaznica);

d)     Tehnična komisija Zveze SVS, najpozneje v roku 15 dni po prejemu dokumentacije od društva,  izda Izkaz o starodobnem vozilu ustrezne kategorije. V primeru, da se ugotovi kakšna nepravilnost (neskladje  podatkov med dejanskimi podatki in zapisanimi) ima Zveza SVS pravico ne izdati Izkaz oziroma že izdani izkaz odvzeti.

 

2.4 KATEGORIZACIJA FIVA

Zveza SVS, kot nacionalni zastopnik mednarodne zveze FIVA, lahko v skladu s Tehničnim pravilnikom FIVA ugotavlja in določa v katero kategorijo spada starodobnik in to za vsa mehansko gnana vozila, ki so registrirana v R. Sloveniji oziroma so v lasti slovenskih državljanov za tista, ki ne podležejo registraciji.

 Zveza SVS, kot edina pooblaščena organizacija v Sloveniji, lahko na zaprosilo lastnika starodobnika izda Izkaznico FIVA.

 

 1. TEHNIČNI KOMISARJI IN TEHNIČNA KOMISIJA

 

3.1. TEHNIČNI KOMISARJI

a)      za ocenjevanje in ugotavljanje istovetnosti starodobnega vozila v skladu s tem pravilnikom in pravilnikom FIVA, imenuje Zveza SVS TK;

b)     za TK se lahko predlaga in imenuje moralno neoporečna oseba, s strokovnim znanjem iz področja motoroznanstava,  restavratorstva ter pravil, izrazoslovja pravilnikov in navodil Zveze SVS ter pravilnika FIVA.  Navedena znanja dokaže kandidat s prisotnostjo na predavanjih in seminarjih Zveze SVS ter z opravljanjem testa za pridobitev oziroma potrjevanje Licence;

c)      Tehnična komisija Zveze SVS imenuje in z obdobnim preverjanjem znanja ter kakovosti dela potrjuje Licence (priloga F) TK ločeno  za področje:

- Motornih koles

- Avtomobilov in ostalih vozil (v to skupino spadajo tudi TK za ocenjevanje traktorjev);

d)     ključ za določitev maksimalnega števila komisarjev je število društev v Zvezi  SVS. Število komisarjev je omejeno na največ dva komisarja za motorna kolesa krat število društev in enako število za komisarje, ki delajo na področju avtomobilov in ostalih vozil;

e)      Upravni odbor Zveze SVS predlaga in izvoli:

Vodjo TK za motorna kolesa

Vodjo TK za avtomobile in ostala vozila;

f)      vodja TK usmerjata in usklajujeta delo TK. Po potrebi izdajata v dogovoru (z odsekom upravnega odbora) s Tehnično komisijo, dodatna pisna navodila in tolmačenja glede ocenjevanja starodobnikov;

g)     TK lahko opravljajo svoje delo na celotnem področju R. Slovenije. Za svoje delo so odgovorni vodji TK za posamezno področje;

h)     TK pri ocenjevanju starodobnika, ki ga sam ne obvlada, lahko povabi k sodelovanju drugega  TK, ki je poznavalec za tako znamko oziroma model ali pa mu prepusti postopek v celoti. 

 

3.2. TEHNIČNA KOMISIJA

a)      Tehnično komisijo predlaga in potrdi Upravni odbor Zveze SVS;

b)     Tehnično komisijo sestavljajo:

1. Predsednik (dosedanji predsednik odseka za Register in  Izkaznice Zveze SVS ter FIVA);

2. dva člana komisije za izobraževanje;

3. vodji TK

4. po potrebi poznavalec vozila, ki je v obravnavi (brez pravice glasovanja).

 1. IZKAZ O STARODOBNEM VOZILU IN HOMOLOGACIJSKA TABLICA

 

4.1. IZKAZ O STARODOBNEM VOZILU IN HOMOLOGACIJSKA TABLICA

a)      Zveza SVS za vozilo, ki je bilo pozitivno ocenjeno s strani TK in izpolnjuje vse pogoje po tem pravilniku, izda Izkaz o starodobnem vozilu Zveze SVS ustrezne kategorije (priloga C).

b)     Izkaz, ki je last Zveze SVS, dokazuje, da je vozilo starodobnik navedene  kategorije, ne dokazuje pa izvora in se ne more uporabljati kot dokaz pri državnih organih ali v prodaji v take namene.

c)      Starodobniku, ki doseže kategorizacijo v skladu s tem pravilnikom se na zahtevo lastnika, ob plačilu ustrezne pristojbine,  dodeli tudi homologacijska tablica (priloga  E).

d)     Z Izkaznico Zveze SVS se identificiramo tudi na mednarodnih prireditvah.

 

4.2 IZKAZNICA  ISTOVETNOSTI VOZILA FIVA

Zveza SVS lahko kot nacionalni zastopnik FIVA, edina v Sloveniji, v skladu s Tehničnim pravilnikom FIVA izdaja Izkaznico istovetnosti vozila (priloga G).

 

 1. P R I H O D K I

a)      Stroške postopka ocenjevanja, izdaje Izkaza in homologacijske tablice krije prijavitelj oziroma lastnik starodobnika. Sredstva zbrana iz tega naslova, predstavljajo prihodke, ki si jih Zveza SVS in društvo, katero je organiziralo postopek, delijo v razmerju, ki ga določi Upravni odbor Zveze SVS.

b)     Sredstva , se koristijo za izobraževanje TK, nakup strokovne literature iz te tematike, izdajo strokovnih publikacij iz tega področja, tiskovin za potrebe evidentiranja in ocenjevanja ter stroškov vezanih na postopek izdaje Izkaznic  in vodenja Registra vozil.

c)      Višino pristojbine za  postopek izdaje Izkaznice Zveze SVS, homologacijsko tablico in Izkaznico FIVA, določi Upravni odbor Zveze SVS.

d)     Postopek ocenjevanja se zaradi minimizacije stroškov izvaja na sedežu društva. Delo TK je prostovoljno ob možnosti nadomestitve dokazljivih materialnih stroškov. Izjemoma je možen tudi dogovor o ogledu vozila na drugi lokaciji. V takem primeru se stroški obračunajo glede na oddaljenost od sedeža društva in vložen čas komisarja, v skladu z veljavnim stroškovnikom SVS.

 

 

 1. P R I T O Ž B E

a)      Lastnik vozila, ki mu je bila izdana negativna ocena ali ni dosegel kategorije katero je pričakoval se lahko, ob predložitvi pisne utemeljitve v roku 15 dni po opravljenem ogledu, pritoži na Vodjo TK. V primeru, da tudi po posredovanju Vodje TK ni zadovoljen z rezultatom, prevzame primer Tehnična komisija Zveze SVS, ki izda dokončno oceno. V primeru, da je bila pritožba neutemeljena nosi stroške ponovnega ocenjevanja lastnik vozila.

 

 1. P R I L O G E

A. Evidenčni list in Prijava za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo kategorije C

          B. Tabela za ocenjevanje avtomobila (in ostalih vozil)

          C. Tabela za ocenjevanje motornega  kolesa

          D. Izkaznica o starodobnem vozilu Zveze SVS

          E. Homologacijska tablica

          F. Licenca Tehniškega komisarja

          G. Izkaznica o istovetnosti vozila FIVA

8. VELJAVNOST

a)      Pravilnik je sprejet na Upravnem odboru Zveze SVS dne 10.12.2004 in se uporablja od 15.1.2005 dalje. Enkrat letno se preveri ter dopolni na osnovi preteklih izkušenj.

Škofljica, 10.12.2004