codelli
codelli

PRAVILA DRUŠTVA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je:
Codelli Classic & Sport Car Club  Klub ljubiteljev klasičnih in športnih vozil
Sedež društva je: Ljubljana. Naslov sedeža društva je Kavadarska cesta 21, Ljubljana.

Skrajšano ime: Codelli Klub

2. člen
Društvo-Klub
je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu s temi aktom (pravila) ter zaradi ljubiteljstva in ohranjanja tehnične kulturne dediščine.

3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

II. NAMEN IN NALOGE

4. člen
Društvo je prostovoljno združenje z namenom:

·         Ohranjati tehnično, kulturno in športno dediščino, zlasti starodobnih premičnih sredstev, in predstavljanje te dediščine širši družbeni javnosti z namenom spoznavanja in ohranjanja takih vozil.

·         Ohranjati spomin na športno tekmovalno udejstvovanje barona Antona Codellija.

·         Pridobivati in širiti znanja o starodobnih in športnih vozilih, njihovem obnavljanju in vzdrževanju.

·         Povezovanje s sorodnimi domačimi in tujimi društvi.

·         Povezovati in varovati skupne interese članov.

 

5. člen
Naloga društva so sledeče:

·         Organiziranje in izvajanje lastnih športnih in turističnih prireditev za starodobnike, bolšje sejme, strokovne ekskurzije, delavnice, izlete, sodelovnje z tehničnimi muzeji, rastavišči, avcijskim hišami in sodelovanje na drugih takih prireditvah, ki dvigajo nivo tehnične kulture.

·         Zbiranje in izdajanje raznih informacij v skladu z veljavnimi predpisi in konstruktivno sodelovanje pri spreminjanju zakonov s tega področja. Seznajanje članov kluba prek biltena, spletne strani z novostmi v zakonodaji.

·         Medsebojna pomoč članov kluba pri obnovi starih in športnih motornih vozil.

·         Svetovanje in dajanje strokovnih mnenj pri obnavljanju, restavriranju, vzdrževanju in registraciji ter uvozu starodobnih in športnih vozilih.

·         Sodelovanje na športnih prireditvah v kategorijah za starodobna vozila, ki jih prirejajo drugi klubi in zveze, po načelih naše krovne svetovne organizacije FIVA.

·         Udeleževanje članov kluba na strokovnih izobraževanjih z namenom izpopolnitve znanja na področju tehnične kulture.

·         Povezovanje s sorodnimi domačimi in inozemskimi organizacijami.

6. člen
Društvo lahko neposredno opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki morajo biti povezane z nameni in in nalogami društva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva in se lahko opravljajo v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje:

·         Nabava in prodaja promocijskih reklamnih artiklov za člane kluba, donatorje, sponzorje,s katerimi želimo reklamirati naš klub in pridobiti sredstva za doseganje ciljev. V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti šifra 47.990 Prodaja.

·         Reklamiranje spozorjev in donatorjev na naših promocijskih artiklih (startna rampa, majice, bilteni, spletne strani, koledarji nalepke i.p.). V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti šifra 73.110 Oglaševanje.

Presežek prihodka nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednih opravljanjem pridobitne dejavnosti se se sme uporabiti le za doseganje namenov in ciljev društva, v skladu s temeljnim aktom.

7 člen
Delovanje društva je javno, zato društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost:

1. Ožjo javnost obvešča:

·         Z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v prostorih društva.

·         Z objavo na internetni strani društva www.codelli.com in elektronski pošti.

·         S tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva.

2. Širšo javnost obvešča s tem, da:

·         So sestanki društva javni in da se nanje vabijo novinarji in druge osebe, ki izrazijo tak interes.

·         Prek sredstev javnega obveščanja, glasila zveze in interneta.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

III. ČLANSTVO

8. člen
Član društva
lahko postane vsaka domača fizična oseba, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih ter izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pisno izjavo.

9. člen
Pravice članov
društva so:

·         da volijo in so voljeni v organe društva

·         da sodelujejo pri delu organov društva

·         da dajejo predloge ter sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog

·         da sprejmejo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter dosežene uspehe.

10. člen
Dolžnosti članov
društva so:

·         da volijo in so voljeni v organe društva

·         da sodelujejo pri delu organov društva

·         da spoštujejo ta pravila ter določbe in slepe organov društva

·         da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva

·         da znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane

·         da redno plačujejo članarino

·         da skrbijo za objekte društva in druga sredstva s katerimi društvo razpolaga

11. člen
Častni član
društva lahko postane oseba (član društva) neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila društvu usluge neprecenljive vrednosti in ki jo društvo kot tako imenuje na svojem občnem zboru.

12. člen
Pravice in dolžnosti članov organov društva
so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke pri promociji in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

13. člen
Članstvo
v društvu preneha:

·         z prostovoljnim izstopom

·         s črtanjem

·         z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije društva

·         s smrtjo

14. člen
Član izstopi
iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pisno izjavo o izstopu.

15. člen
Član se črta
iz društva, če ne plačuje članarine v dobi zadnjih dveh let, po predhodnem opominu.

16. člen
Član se izključi
iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v gornjih pravilih, če zavestno ravna proti interesu in stališču društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje. 

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

17 člen
Organi društva so:

·         občni zbor

·         izvršni odbor

·         nadzorni odbor

·         disciplinska komisija

Mandatna doba organov iz II - IV alinee znaša štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve še za 4 leta.

18. člen
Občni zbor
je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi aktivni in častni člani društva.

19. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj.
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj deset dni pred dnevom, za katerega je sklican.

20. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh prisotnih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj ena četrtina članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.

21. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot npr. predstavniki organizacij, delovnih in drugih organizacij, predstavniki državnih organov in občani na sploh, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

22. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov. Če ob predvidenem začektu občni zbor ni sklepčen, se začetek
odloži za 25 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot dvajset članov.

23. člen
Občni zbor odpre predsednik izvršnega odbora kluba, ki je hkrati tudi predsednik kluba in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

24. člen
Občni zbor:

·         sklepa o dnevnem redu

·         razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem

·         sprejema delovni program

·         odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali odločbam disciplinskega sodišča

·         sklepa o finančnem načrtu za naslednje leto ter potrjuje zaključni račun za preteklo leto

·         sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva

·         z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika kluba, podpredsednika kluba, izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko sodišče

·         odloča o prenehanju in združitvi društva

·         določa višino članarine

·         imenuje častne člane

25. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overitelja zapisnika.

26. člen
Izvršni odbor
opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

27. člen
Izvršni odbor predstavlja društvo pri vključevanju društva v širšo družbeno skupnost in druge ustrezne interesne skupnosti na način, kot je to določeno s pravnimi predpisi in drugimi splošnimi akti navedenih organizacij.
Funkcijo delegacije članov društva opravljajo v prejšnjih primerih člani izvršnega odbora.

28. člen
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

29. člen
Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, predsedniki odsekov, ki se oblikujejo po potrebi kot stalni ali začasni, ter izvoljeni člani.
Najmanjše število članov izvršnega odbora je 5, največ članov pa 9. V novi izvršni odbor se izvoli najmanj ena tretjina novih članov.

30. člen
Predsednik
kluba in izvršnega odbora (v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik) posamič zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami po navodilih izvršnega odbora.

31. člen
Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno, po potrebi bolj pogosto. 

32. člen
Člane izvršnega odbora voli občni zbor za 4 leta in so lahko dvakrat zaporedoma izvoljeni. Vodilni funkcionarji društva (predsednik in podpredsednik kluba ter izvršnega odbora, predsednik nadzornega odbora in disciplinskega sodišča) so lahko izvoljeni v vodilne funkcije največ za dve zaporedni mandatni dobi.

33. člen
V okviru svojega delovnega področja iz 26. člena pravil, opravlja izvršni odbor zlasti le-te zadeve:

·         sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor

·         pripravlja predloge za splošne akte društva

·         pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun

·         vodi posle, ki zadevajo evidenco članov

·         imenuje iz vrst članstva stalne in občasne odseke

·         skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva

·         neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva

·         raspisuje vabila in organizira strokovne ekskurzije, izlete, sejme

·         oblikuje in naroča promocijska stvari 

·         naroča strokovno literaturo, revije, kataloge

·         izdaja strokovna mnenja s strani starodobništva

·         določa člane za strokovna izobraževanja, ekskurzije..

34. člen
Izvršni odbor sprejme sklepe, če na sestanku prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

35. člen
V primeru izpraznjenih mest lahko izvršni odbor kooptira v svoj sestav največ tri člane.

36. člen
Nadzorni odbor
je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika.

37. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med dvema občnima zboroma in da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva. Nadzoruje uresničevanje pravic članov društva, izpolnjevanje dolžnosti organov in pravil društva, obveščanje članov, izpolnjevanje dolžnosti članov, varovanje drugih pravic.
Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

38. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

39. člen
Disciplinsko komisijo
sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo štirih let. Predsednika disciplinske komisije volijo člani izmed sebe. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

V. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

40. člen
Dohodki društva so:

·         vpisnina in članarina in donacije 

·         dohodki od prireditev,  reklamiranje na prireditvah

·         dodeljena sredstva od različnih organizacij in drugih

·         druge dotacije

·         darila in volila za srečolov na naši prireditvi

·         drugi dohodki

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

41. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

42. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.
Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim standardom za društva.

43. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa
pri poslovnih bankah .
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po pravilniku o materialno finančnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi.
Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju izvršnemu odboru
.

44. člen
Delo blagajnika je javno. Negotovinsko poslovanje poteka s plačilnimi nalogi na TRR kluba. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva..

45. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta po dva podpisnika. Podpisnike potrdi občni zbor na letni skupščini na predlog izvršnega odbora, pri čemer mora biti med podpisniki tudi predsednik izvršnega odbora.
Odredbodajalec je predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga določi izvršni odbor.

VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

46. člen
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnajnje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

47. člen
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva.

48. člen
Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

·         opomin

·         javni opomin

·         izključitev

Za disciplinski postopek se smiselno uporablja določba zakona o kazenskem postopku.
O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor društva kot drugostopenjski organ. 

VII.  KONČNE DOLOČBE

49. člen
Društvo preneha:

·         s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino vseh članov

·         z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela

·         če pade število članov pod 10

·         po samem Zakonu.

50. člen
V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva AMD Zvezda, Kavadarska 21, Ljubljana.

51. člen
Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor društva. 

52. člen
Usklajena pravila z novelo Zakona o društvih  (ZDru-1UPB2, Uradni list RS št. 64/2011 ) veljajo od potrditve na občnem zboru društva z dne 14.02.2012.